Schuilkerk
Beleidsplan ELG Gorinchem Diakonie Algemene gegevens Naam ANBI Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem RSIN nummer: 819110395 KVK nummer: 76442551 Adres Langendijk 72 Plaats Gorinchem Secretaris: Mw Henny Smit Postadres Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem Arkelstraat 122 4201 KH Gorinchem Website adres www.schuilkerk.nl Email: abrahamsschoot@gmail.com Hieronder volgen ANBI gegevens van de diakonie ANBI diakonie overzicht Quotum aangifte diakonie 2022 Rapport jaarrekening diakonie Verkort overzicht diakonie jaarrekening De Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) te Gorinchem is een geloofsgemeenschap die behoort tot /aangesloten is bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in Ordinantie 2, artikel 1 als volgt omschreven een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (Ordinantie 2, artikel 1, lid 1 kerkorde).De ELG is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5, lid 1 van de kerkorde.De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de- kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de ELG. Samenstelling bestuur Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.Het College van Diakenen telt -minimaal- 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken, conform het gestelde in Ordinantie 11, art. 3. Beleidsplan Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota- 2012.aspx In dit Beleidsplan staan de Doelstellingen en Missie als volgt beschreven: Doelstellingen: In de kerkorde zijn de doelstellingen van de gemeente aangeduid, respectievelijk vastgelegd. De gemeente is geroepen tot verkondiging van het evangelie door Woord en Sacrament: openbare prediking van het evangelie en bediening van doop en avondmaal missionaire arbeid diaconaat pastoraat onderricht en toerusting dienst van de Kerk in de samenleving In het beleidsplan worden deze uitgangspunten ingevuld en geconcretiseerd, waarbij omgevingsfactoren, de wensen en verwachtingen van gemeenteleden en natuurlijk ook de sterke en zwakke kanten van de gemeente van invloed zijn op de uitkomst. Missie Binnen deze kaders heeft de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem als missie, binnen de gemaakte afspraken met de Protestantse Kerk in Nederland op lokaal, regionaal en landelijk niveau het zorg dragen voor: het levend houden het uitdragen en het aan het geheel van de kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie. Deze missie wordt zichtbaar en concreet gemaakt in het denken en het doen van de gemeente: in de liturgie en kerkmuziek in de lutherse theologie in de kerkelijke organisatie die een luthers perspectief heeft De kerkenraad beschouwt het als een onderdeel van de missie en dus als zijn taak om de lutherse traditie en identiteit actief uit te dragen. Men doet dit door als gemeente zichtbaar te zijn op lokaal en regionaal niveau en door ‘gemeente-overstijgende’ initiatieven, zoals de Schuilkerk Cantorij Gorinchem. Zij bestaat uit leden van de ELG en uit diverse andere kerkelijke gemeenten in Gorinchem. Zij werkt mee aan kerkdiensten in alle Gorinchemse kerken die deel uitmaken van de PKN. Dit bovenstaande dient in de continuïteit te resulteren in een Evangelisch- Lutherse Gemeente die niet anders kan worden getypeerd dan als een naar buiten gerichte kleine, vitale gemeente, die, met hechte wortels in de Gorinchemse gemeenschap, zorgvuldig doorbouwt aan een zelfstandige en duurzame toekomst. Beloningsbeleid Er zijn geen diakonale medewerkers met beloningen. Leden van de kerkenraad, colleges, commissies, werkgroepen, etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Verslag Activiteiten. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Verslag activiteiten Uiteraard vormen de wekelijkse kerkdiensten één van de belangrijke activiteiten van de gemeente. Daarnaast vinden gedurende het jaar tal van activiteiten plaats. Te denken valt dan aan gemeentezondag, pastoraal werk, diaconale taken, enz. Door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk proberen we een levende gemeente te zijn. Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Voor de diaconie komen deze inkomsten uit giften en de opbrengst van collectes tijdens de kerkdiensten. De opbrengst uit bezittingen is de opbrengst van een kleine reserve die wordt aangehouden op een spaarrekening en via OIKO credits. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel: overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
· · · · · · · · · · · ·
Schuilkerk
Beleidsplan ELG Gorinchem Diakonie Algemene gegevens Naam ANBI Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem RSIN nummer: 819110395 KVK nummer: 76442551 Adres Langendijk 72 Plaats Gorinchem Secretaris: Mw Henny Smit Postadres Diaconie ELG Gorinchem Arkelstraat 122 4201 KH Gorinchem Website adres www.schuilkerk.nl Email: abrahamsschoot@gmail.com Hieronder volgen ANBI gegevens van de diakonie ANBI diakonie overzicht Quotum aangifte diakonie 2022 Rapport jaarrekening diakonie Verkort overzicht diakonie jaarrekening De Evangelisch-Lutherse Gemeente (ELG) te Gorinchem is een geloofsgemeenschap die behoort tot /aangesloten is bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in Ordinantie 2, artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (Ordinantie 2, artikel 1, lid 1 kerkorde). De ELG is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5, lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijkekerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de- kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de ELG. Samenstelling bestuur Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen telt -minimaal- 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken, conform het gestelde in Ordinantie 11, art. 3. Beleidsplan Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en- visie/Paginas/Visienota-2012.aspx In dit Beleidsplan staan de Doelstellingen en Missie als volgt beschreven: Doelstellingen: In de kerkorde zijn de doelstellingen van de gemeente aangeduid, respectievelijk vastgelegd. De gemeente is geroepen tot verkondiging van het evangelie door Woord en Sacrament: openbare prediking van het evangelie en bediening van doop en avondmaal missionaire arbeid diaconaat pastoraat onderricht en toerusting dienst van de Kerk in de samenleving In het beleidsplan worden deze uitgangspunten ingevuld en geconcretiseerd, waarbij mgevingsfactoren, de wensen en verwachtingen van gemeenteleden en natuurlijk ook de sterke en zwakke kanten van de gemeente van invloed zijn op de uitkomst. Missie Binnen deze kaders heeft de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem als missie, binnen de gemaakte afspraken met de Protestantse Kerk in Nederland op lokaal, regionaal en landelijk niveau het zorg dragen voor: het levend houden het uitdragen en het aan het geheel van de kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie. Deze missie wordt zichtbaar en concreet gemaakt in het denken en het doen van de gemeente: in de liturgie en kerkmuziek in de lutherse theologie in de kerkelijke organisatie die een luthers perspectief heeft De kerkenraad beschouwt het als een onderdeel van de missie en dus als zijn taak om de lutherse traditie en identiteit actief uit te dragen. Men doet dit door als gemeente zichtbaar te zijn op lokaal en regionaal niveau en door ‘gemeente-overstijgende’ initiatieven, zoals de Schuilkerk Cantorij Gorinchem. Zij bestaat uit leden van de ELG en uit diverse andere kerkelijke gemeenten in Gorinchem. Zij werkt mee aan kerkdiensten in alle Gorinchemse kerken die deel uitmaken van de PKN. Dit bovenstaande dient in de continuïteit te resulteren in een Evangelisch-Lutherse Gemeente die niet anders kan worden getypeerd dan als een naar buiten gerichte kleine, vitale gemeente, die, met hechte wortels in de Gorinchemse gemeenschap, zorgvuldig doorbouwt aan een zelfstandige en duurzame toekomst. Beloningsbeleid Er zijn geen diakonale medewerkers met beloningen. Leden van de kerkenraad, colleges, commissies, werkgroepen, etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Verslag Activiteiten. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Verslag activiteiten Uiteraard vormen de wekelijkse kerkdiensten één van de belangrijke activiteiten van de gemeente. Daarnaast vinden gedurende het jaar tal van activiteiten plaats. Te denken valt dan aan gemeentezondag, pastoraal werk, diaconale taken, enz. Door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk proberen we een levende gemeente te zijn. Begroting Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem 2022 - 2024 De meerjaren begroting en de verlies en winstrekening voor de diakonie van de kerk is te vinden op de desktop versie van deze website www.schuilkerk.nl .
· · · · · · · · · · · ·