Schuilkerk

Kerkenraad:

voorzitter: Bob van der Meulen diaken: Wilna van Drongelen diaken: Simone van Weelden kerkrentmeester: Michel Stasse kerkrentmeester: Bert Walhain lid: Henny Smit

Voorganger:

Vacant Organisten: Henny Blom Peter Veen Toon de Graaf Nico Blom
Rekening nummers kerk: Kerkbeheer : Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL33 ABNA 0509 8420 54 Diaconie Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL58 RABO 0372 5084 99
Secretariaat: Mw Leonie Slabbekoorn Secretariaat Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem Postelstraat 34 4251 HD WERKENDAM. email: abrahamsschoot@gmail.com of schuilkerk@ziggo.nl
Kruispunt is het kerkelijke periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Het verschijnt maandelijks. Het blad geeft informatie over de erediensten, een meditatie, het laatste nieuws uit de wijkgemeenten, de Ev Lutherse Gemeente en informatie vanuit de diaconie. Een jaarabonnement kost € 16,- (lokaal bezorgd) per jaar of € 19,- per jaar voor een postabonnement. Aanvragen via
 
.
kruispuntleden@pkngorinchem.nl
Hieronder vindt U de gegevens van Kruispunt.
Uit de kerkenraad Op 1 maart 2021 heeft de kerkenraad vergaderd, dit keer niet via ZOOM, maar fysiek onder de kansel op 1,5 meter afstand. En met inachtneming van de avondklok. Dit was de laatste vergadering, waarbij ook onze predikant, André Wijting, aanwezig was. Tevens waren gedurende een deel van de vergadering Henny en Nico Blom aanwezig om de problemen en de oplossingen betreffende ons mooie orgel toe te lichten.Zoals al eerder aan u is meegedeeld, heeft het orgel te lijden onder loodcorrosie, ook wel tinpest of tinrot genoemd. Dit euvel doet zich voor aan de zg. conducten, de windleidingen. Meerdere oude orgels hebben hiermee te kampen. Niet duidelijk is, waar het precies door wordt veroorzaakt, maar vocht is niet bevorderlijk. Aan orgelbouwer Pels en van Leeuwen, die het orgel ook gerestaureerd heeft, is gevraagd een offerte uit te brengen in gedeelten, al naar gelang de fases van de reparatie. Dit is inmiddels gebeurd en besloten wordt opdracht te geven voor een eerste herstel. Aangezien het geheel een behoorlijke kostenpost is, wordt de mogelijkheid besproken op welke manieren wij subsidie kunnen krijgen en ook anderszins hiervoor geld bijeen kunnen brengen. Te denken valt ook aan crowdfunding en een benefietconcert.Wat betreft de financiën is er goed nieuws te melden. De kerkenraad verwachtte een behoorlijk tekort. Maar dat is enorm is meegevallen. Onze gemeenteleden hebben door extra giften gezorgd voor een beperkt financieel tekort. Uiteraard komt ook de voortgang van de diensten aan de orde. De kerkenraad vindt het uitermate belangrijk weer een vorm van zondagsviering voor onze eigen gemeente te organiseren. Fysieke diensten op beperkte schaal (maximaal 30 personen) zijn weer mogelijk. Hierbij volgen wij het advies van de PKN. Uiteindelijk komen we tot een mix van diensten, zowel fysiek, als van tevoren opgenomen door Werner Branderhorst, als zelfs via ZOOM. In nadere berichten zal dit aan de gemeente worden meegedeeld. Fysieke diensten zullen weer op de bekende manier via vooraanmeldingen plaatsvinden. In verband met het op handen zijnde vertrek van André Wijting moet ook een nieuwe invulling gegeven worden aan de communicatie via Kruispunt en de Nieuwsbrieven. De bemensing hiervan wordt besproken. Bob zal in eerste instantie de redactie voor Kruispunt overnemen. Zolang nog niet definitief voorzien is in de opvolging van André Wijting, zal er ook voorzien moeten worden in een consulentschap. Bob van der Meulen heeft hiervoor ds. Klaas Touwen uit Deil bereid gevonden.Er wordt al langere tijd gewerkt aan een nieuw liturgieboekje, in overeenstemming met de wijzigingen door de liturgiecommissie van de Lutherse Synode. Dit boekje nadert nu zijn voltooiing. Het gaat daarbij om de hoofddienst en de avondmaalsdienst. De ‘Vogelmis’ staat inmiddels in het Liedboek. Het pastoraat zal voorlopig gedaan worden door Bob van der Meulen. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 6 april a.s. Omdat het zijn laatste kerkenraadsvergadering is, verrast Wilna namens de kerkenraad onze predikant André Wijting met een culinaire verrassing. Dit onder dankzegging voor zijn vele en zeer gewaarde inspanningen voor onze gemeente. Henny Smit.